Pla de salut de reus 2018-2022

Els treballs han consistit en la realització del Pla de Salut de Reus, recullint, sintetitzanti i estructurant la següent informació i àmbits:

  • La “Diagnosi integrada. Actualització del Pla de Salut de la ciutat de Reus”.
  • Els resultats de la consulta ciutadana sobre la salut, en el marc del Pla de Salut.
  • Les aportacions que entitats i professionals que tenen relació amb l’àmbit de la salut i la planificació dels serveis sanitaris, així com la ciutadania i el teixit associatiu de la ciutat, han realitzat en el marc dels tallers participatius plantejats pel Departament de Salut Pública. Es tracta d’aportacions de diferent tipologia:
    • Necessitats, dificultats, oportunitats, problemàtiques a nivell de salut a la ciutat de Reus
    • Propostes d’accions, prioritzades
  • Definició d’objectius generals i específics.
  • Estructuració d’un pla d’acció, amb detall de les actuacions a portar a terme. Així, per cada una de les actuacions plantejades es realitzarà una fitxa detallada que inclourà: descripció de l’actuació, nivell de prioritat, destinataris, indicadors de seguiment, actius (agents, actors, espais, estructures i infrastructures que poden fer possible l’acció plantejada), etc.

Any

  • 2018-2022