Pla de comunicació de la serra de llaberia

Realització, en col·laboració i suport a l’empresa Tourislab, SL, d’un Pla de Comunicació de la Serra de Llaberia, per donar resposta a les necessitats del Consorci de la Serra de Llaberia i al propi territori, des d’una vessant tant de promoció turística del territori com de comunicació corporativa.

En aquest sentit, s’han dut a terme, entre d’altres, les següents tasques:

FASE 1 – Anàlisi DAFO dels components del sistema de valor de la destinació i avaluació de la posició competitiva actual, amb especial èmfasi en l’anàlisi de l’estratègia de comunicació i promoció desenvolupada des del Consorci de la Serra de Llaberia: (marca i valors, butlletins, materials divulgatius, web, estratègia xarxes socials…).

FASE 2 – Benchmark d’altres espais naturals , identificant espais naturals protegits que poden servir de referència, analitzant les millors pràctiques en estratègies de comunicació i promoció.

FASE 3 – Definició del vectors claus de competitivitat del discurs comunicatiu. Definició del relat, el discurs comunicatiu i els elements que l’han de configurar.

FASE 4 – Definició dels públics / targets i les diferents estratègies i eines comunicatives per arribar-hi Identificació dels públics objectius per tal d’orientar la comunicació i definició de les eines i les actuacions a desenvolupar al segment en concret. Concreció de dos eixos a nivell d’estratègia comunicativa, en funció del nivell i el segment al que s’adreça:

  • A nivell corporatiu per reforçar el Consorci com entitat que gestiona l’espai natural i comunicar la tasca que fa de l’entitat.
  • A nivell de promoció turística de les potencialitats de l’espai i els productes turístics que s’hi poden desenvolupar adreçada a diferents segments de mercat.”

FASE 5 – Proposta de programes estratègics d’actuació a desenvolupar. Realització d’un pla d’acció, concretat a través d’actuacions per assolir els objectius de comunicació establerts.

Realització de briefings d’actuacions concretes de comunicació turística

Paral·lelament al treball d’anàlisi i d’estratègia comunicativa, s’ha portat a terme la realització de 3 briefings per al desplegament de les respectives actuacions de comunicació. En aquest sentit s’han realitzat els següents briefings:

  • MAPA – GUIA DE LA SERRA DE LLABERIA
  • MAPA DE LA XARXA DE SENDERS DE LA SERRA DE LLABERIA
  • WEB DEL CONSORCI DE LA SERRA DE LLABERIA

Any

  • 2017